Ласкаво просимо в країну знань

Важливо

Публічна інформація » Звіт директора школи Івановського Сергія Васильовича

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора протягом 2-17-2018 н. р..

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи , Правилами внутрішкільного трудового порядку, посадовими обовязками, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

В минулому навчальному році вся діяльність школи була спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі ст. 53 Конституції України,законів України «Про освіту», «Прозагальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

У 2017-2018 н. р. управління закладом було створено на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішкільного управління забезпечувалося документами планування роботи, а саме: перспективним, річним, робочим навчальним, тижневим планами.

Принципи діяльності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішкільного контролю .

Навчально-виховний процесв 2017-2018 н. р. проходив у дві зміни. На початок навчального року в школі нараховувалось 1147 учнів із них 514 – початкова школа, 633 – середня і старша школа. Всіх цих учнів навчало 69 вчителів з яких вищу категорію мають 39 осіб, першу -7, спеціалістів – 16. Відмінників освіти – 2 вчителя, методистів – 12, старших вчителів – 12 і один вчитель Заслужений вчитель України.

В 2017 -2018 навчальному році школа продовжувала експеримент по темі: «Втілення здоровязбережувальних технологій в навчально-виховний процес», а саме: «Формування успішної особистості учня шляхом здоровязбережувальних технологій».

Як ніколи в минулому навчальному році учні досягли значних успіхів у оволодінні знань, умінь і навичок, що відобразилось у перемогах на міських, обласних олімпіадах з базових дисциплін, а також у перемогах по лінії Малої академії наук.

Ми завоювали 25 призових місць. Найбільшого успіху досягла Хоменко Тетяна (8-Б клас), яка крім грамот і дипломів за перемоги заробила своїм розумом 1800 грн.

Крім неї місця завоювали:

Нечетаєва Альона – 8-Г клас

Соха Артем – 9-А клас

Івашенко Карина – 10-А клас

Блохіна Марина – 10-Б клас

Потатенко Роман – 8-Б клас

Жванко Марія – 9-А клас

Іванов Максим – 10-А клас

Шпортко Ярослав – 11 клас

Філіпова Поліна – 11 клас

Нікіфорова Карина – 11 клас

Мокієнко Роман – 7-А клас

Мироненко Марія – 7-А клас

Шишлова Юлія – 9-Б клас

Сапожнікова Анастасія – 9-В клас

Лозінська Аніта – 9-В клас

Свистунов Артем -10-Б клас

Тунгусов Богдан – 11 клас

Зейналов Ельмір – 11 клас

Скідська Марина – 9-В клас

Якщо брати досягнення учнів школи в цілому, то вони такі: по молодшій школі

 1. 2 класи оцінювались вербально, серед 249 учнів 3-4 класів:

3-А клас – 29 учнів мають високий і достатній рівень, що складає 94 % від всіх учнів класу.

3-Б клас – 17 учнів – це 54%

3-В клас – 23 учні – це 79%

3-Г клас – 19 учнів –це 59%

4-А клас – 27 учнів – це 82%

4-Б клас – 23 учні – це 72%

4-В клас – 18 учнів – це 58%

4-Г клас – 27 учнів – це 84%

Найкращі результати навчальних досягнень:

3-А клас, вчитель Опанасенко Олена Василівна;

3-В клас, вчитель Грінченко Людмила Володимирівна;

4-Г клас, вчитель Драненко Вікторія Вадимівна.

По старшій школі із 633 учнів високий і достатній рівень мають 299.

По школі 4 претенденти на золоті медалі:

Дудник Анастасія

Кузьменко Дарина

Одерій Олександра

Філіпова Поліна
Методична діяльність

Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №12

у 2017-2018 н. р.

Сучасна шкільна освіта потребує нового вчителя, з новим креативним мисленням та сучасними підходами до навчання учнів. Зміни в змісті й структурі середньої школи мають глибинний характер і потребують вчителя-новатора, який володіє проективним мисленням, перспективними педагогічними технологіями, є суб’єктом особистісного й професійного зростання, уміє досягти нової педагогічної мети.

Тому методична діяльність у школі упродовж 2017-2018 року була спрямована на вирішення актуальних завдань:

-забезпечення наступностіміж початковою та основною, основною та старшою шкільною ланкою;

-створення оптимальних умов для самореалізації учнівської молоді;

-забезпечення доступу учнівської молоді до якісної освіти;

-реалізацію проблемної теми школи;

-реалізацію проблемної теми освітянської громади міста;

-забезпечення атестації та підвищення рівня фахової майстерності педпрацівників.

Зміст та структура методичної роботи в нашій школі у 2017-2018 н.р. були визначені чинним державним законодавством та були сплановані у відповідності до перспективного та річного планів роботи закладу, методичної ради, алгоритму засідань шкільних методичних об’єднань.

Сьогоднішня психолого-педагогічна наука вважає, що нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які ще не використовувались, а й той комплекс елементів або окремі елементи педагогічного процесу, які дають змогу ефективно вирішувати завдання розвитку і саморозвитку творчої особистості.

З метою забезпечення ефективного відстеження якості освіти, забезпечення об’єктивності педагогічного оцінювання, підвищення рівня навчальної діяльності учнів та професійної майстерності вчителів в школіз квітня 2018 року створена Служба шкільного моніторингуна чолі з експертною групою у складі: Кійло О. І., Левченко В. В., Помуран С. Л., Гурин К. С., Самсоненко С. В..

Прагнення до самовдосконалення, самоосвіта є важливими чинниками професійного зростання вчителя, що забезпечують розширення його творчих можливостей, пізнавальних інтересів та формування творчої індивідуальності.

Творчість – неодмінна умова педагогічного процесу, об’єктивнапрофесійна необхідність у діяльності вчителя.

Однією з особливостей сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій організації навчання – традиційної та інноваційної.

Сучасна система навчання об’єктивно зумовлює переведення освітнього процесу на технологічний рівень, що дає можливість вчителю більш ефективно працювати над реалізацією творчого потенціалу особистості учня і змінити пріоритети у своїй діяльності. Це зумовлюєпояву освітніх інновацій, покликаних істотно змінити освітній процес. Нині існує безліч педагогічних технологій, найпоширенішими з яких у нашій школі є:

- нестандартні уроки;

- інтерактивні технології;

- проектні технології;

- комп’ютерно-інформаційні технології.

Найчастіше у своїй практиці вчителі Холодняк А.К., Коноваленко Л.П., Білик С.С., Бурлака Г.М., Суботіна Е.В., Канівець А.В. використовують: урок-лекцію, урок-захисту ідей, урок-експедицію чи подорож, семінари, аукціони, прес-конференції, диспути.

Нинішні педагогічні інновації пов’язані із застосуванням інтерактивних методів навчання. Суть інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Вони найбільше відповідають особистісно-зорієнтованому підходу в навчально-виховному процесі. Адже під час їх застосуваннявчителі Тищенко О. А., Коноваленко Л.П., Грінченко Л. В., Ткаченко Н. М., Канівець А. В., Білик С.С., Ушакова Т. А., Євтушенко Н. Г., Лактіонова Ж. В., Гамма В.Ф., Суботіна Е. В., Глущук В.А., Денисенко В. О. моделюють реальні життєві ситуації, пропонують проблеми для спільного розв’язання, застосовують рольові ігри.

Досвід роботи цих вчителів підказує, що фронтальні методи роботи, які створюють ілюзію активності, поступаються місцем груповій, парній чи індивідуальній роботі, оскільки така співпраця у навчанні виховує у школярів повагу до інших, уміння дати оцінку роботи інших або висловити з цього приводу критичні зауваження, змінити свою думку у разі переконливих аргументів інших учасників спільної роботи, а це можливо при використанні інноваційних технологій.

Динаміка сучасного розвитку цивілізації, прогнозування його перспектив наводять на висновки, що освітня система, навчальний заклад, педагогічний колектив, педагоги, які ігноруватимуть у своїй діяльності інноваційний чинник, не лише відставатимуть від суспільних процесів, тенденцій, а й спричинятимуть формування особистості, покоління, заздалегідь запрограмованих на аутсайдерські (останні) інтелектуальні, духовні, соціальні позиції. Педагог із застарілими знаннями, байдужий до пізнання й використання у своїй діяльності нового формуватиме подібні комплекси й у своїх вихованців, з яких мало хто зможе стати успішною особистістю.

Актуальним в наш час стають проблеми розвитку інтуїтивного, образного мислення, комунікації, здатності творчо мислити, тому впровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, який володіє системою мислення, розвиненою здатністю до творчості, сформованою і усвідомленою готовністю до інновацій.

З цією метою упродовж 2017-2018 н. р. продовжено роботу творчих груп: «Педагогічна майстерність – запорука розвитку та самореалізації особистості вчителя» (кер. Лактіонова Ж. В.), «Проблеми обдарованості молодшого школяра» (кер. Грінченко Л. В.), «Особливості інклюзії, як моделі суспільного облаштування» (кер. Мартиросян Т. В.), «Інноваційні технології та ІКТ як засіб розвязання завдань виховного процесу навчального закладу» (кер. Костюкова Н. О.).

З метою підвищення професійної діяльності вчителів у квітні 2018 року проведено фестиваль педагогічної майстерності «Я роблю це так», під час якого були проведені відкриті уроки, виховні заходи, випущені методичні розробки вчителів, що атестуються.

В школі традиційно проводиться загальношкільний конкурс «Краще методичне об’єднання року».

В школі працюють методичні обєднання.

Робота шкільних методичних об’єднань базувалася на таких заходах:

- проведенні засідань, роботі між засіданнями,

- проведенні тематичних предметних тижнів,

- роботі творчих груп,

- взаємовідвідуванні уроків і заходів,

- самоосвіті,

- роботі з обдарованими учнями,

- наставництві і стажуванні,

- індивідуальних консультаціях,

- проведенні фестивалю педагогічної майстерності «Я роблю це так»,

- тренінгових занять,

- проведенні та участі у семінарах,

- участі у методичній скарбничці, ярмарку педінновацій, освітянських конкурсах.

До тематики засідань шкільних методичних об’єднаньбули внесені питання про ведення основної шкільної документації, критерії оцінювання, з метою обміну досвідом проведено фестиваль педагогічної майстерності, предметні та оздоровчо-освітні декади.

Учителі школи беруть участь у міських, обласних та всеукраїнських конкурсах.

Так, вчитель історії Холодняк А. К. взяла участь у II Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і творчих робіт ім.. В. Маняка і Л. Коваленко. Її методична розробка «Хроніки голодомору 1932-1933.Інтерактивна карта Полтавщини» була відзначена грошовою премією та дипломом з відзнакою. Учениця 9 класу Кулинич Ірина, яку готувала Анна Костянтинівна як екскурсовода шкільного військово-історичного музею, стала переможницею обласного етапу конкурсу екскурсоводів музеїв «Край, в якому я живу» та виборола III місце у Всеукраїнському етапі, що проходив в Чернігові у березні 2018 року.

Вчителька історії та правознавства Коноваленко Л. П. у листопаді 2017 року нагороджена грамотою Інституту педагогіки НАПН України за перемогу в конкурсі на кращу розробку уроку з історії України. Отримала сертифікати за публікації статей в журналі «Юридичний вісник України» (листопад 2017) та журналі «Історія і правознавство» № 34, 2017 рік, №6,2018 рік.

Учитель німецької мови Лактіонова Жанна Василівна посіла II місце у міському конкурсі «Учитель року».

Серед основних завдань національної освіти є формування творчо активної, всебічно розвиненої особистості.

Наша школа працює для того, щоб допомогти дитині розвинути в собі здібності до самореалізації, не тільки навчити, але й створити умови для того, щоб дитина була готова до цієї складної та самостійної роботи.

У школі напрацьовано систему роботи із залученням учнів до занять у секціях МАН. Щороку учні школи є учасниками та переможцями інтелектуальних конкурсів, акцій, змагань, фестивалів усіх рівнів.

У школі розроблено систему роботи з обдарованими дітьми: через науково-методичну раду, методичні обєднання вчителів, НТУ ім.. В.В.Вернадського (кер. Ушакова Т. А.). Робота з обдарованими дітьми здійснюється через зміст освіти, позакласну роботу з навчальних предметів, упровадження інноваційних технологій навчання, організацією індивідуальної роботи з учнями.

Підвищення педагогічної майстерності вчителів у роботі зі здібними дітьми проходить через проведення семінарів, психологічних консиліумів, конференцій.

Цікаво і змістовно була проведенау грудні місяці 2018 року конференція для учнів 9-11 класів «Майбутнє за нами».

Залучення старшокласників до участі в проектах МАН є дієвою формою роботи з обдарованими дітьми, що сприяє вихованню стійкого інтересу до предмета, опануванню спеціальних навичок дослідницької роботи, розвитку творчого потенціалу, є допомогою учням для кращого пізнання себе та визначення шляхів подальшого самовдосконалення.

Як підсумок цієї цілеспрямованої та багатогранної роботи є результати участі наших учнів-членів МАН у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт в цьому навчальному році. Так у міському турі цього конкурсу III місце отримала уч. 10-Б кл. Блохіна Марина (кер. Ісаєнко І. О.); II місце -уч. 11 кл. Одерій Олександра (кер. Костюкова Н. О.), Свистунов Артем -10 –Б кл.(кер. Суботіна Е. В.). I місце у міському турі і II місце в обласному турі посіла учениця 11 класу Філіпова Поліна (кер. Курочкіна О. М.).

Такий підхід до роботи з обдарованими дітьми перебуває в основі навчально-виховної системи школи, де кожній дитині надано можливість реалізувати себе, виявити свій талант, що в свою чергу надихає дитину на подолання труднощів, дає можливість відчути себе рівною серед рівних і водночас першою серед інших у певній галузі життєдіяльності, радість у навчанні, пробудження енергії життя, формування людської гідності.

Поскільки школа з 2006 року входить до Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю та Розпорядженням міського голови №180 від23.02.2018 року затверджена як Школа сприяння здоров’ю,колектив навчального закладу продовжує працювати над проблемою: «Формування успішної особистості учня шляхом здоров’язбережувальних технологій»та за шкільноюцільовоюпрограмою «Здорова дитина – майбутнє нашої країни».

В школі сформована певна система роботи практичного психолога із реалізаціїпсиходіагностичного, корекційно-розвивального, консультативного, просвітницького, превентивного та організаційно-методичного напрямків діяльності.

Проблема, над якою працює практичний психолог школи у 2017-2018 н.р.«Психологічне забезпечення інклюзивної освіти в умовах школи сприяння здоров’ю».

Протягом року проводилися індивідуальні та групові корекційно- розвивальні заняття з дітьми з особливими освітніми потребами (5 учнів), які відповідно до висновку ПМПК потребують роботи з соціально – побутового орієнтування, корекції пізнавальної, емоційно-вольової та інших сфер розвитку.

Психолог є активним членом шкільної творчої груп «Особливості інклюзії як моделі суспільного облаштування», депротягом року розглядалися орієнтовні стратегії організації інклюзивного навчання, підкріплені конкретними прикладами, що ілюструють способи перенесення запропонованих підходів на реалії навчального процесу.

З метою визначення індивідуальних особливостей учнів школи,вивчення запитів учителів, батьків по роботі з «важкими» підлітками, визначення причин важковиховуваності підлітків проводилося діагностування індивідуальних особливостей: типу темпераменту, акцентуацій характеру, рівня тривожності, типу задатків, інтересів, ціннісних орієнтацій з метою визначення інтересів та можливостей дітей, які потребують особливої уваги.Із учнями, що стоять на внутрішкільному обліку проводитьсяпревентивна робота, заведені індивідуальні картки.

Належну увагу практичний психолог школи приділяє і профорієнтаційній роботі, яка спрямована на надання учням психолого-педагогічної підтримки в проектуванні ними варіантів продовження навчання у профільних і непрофільних класах старшої школи, в установах професійної освіти.У жовтні та квітні був проведений моніторинг професійних намірів випускників ЗНЗ (9 та 11 класи) та у лютому – моніторинг потреб учнів 9-х класів щодо профільного навчання.

Крімтого, для учнів 8 класівбув проведений цикл занять «Сходинки до самопізнання».

У напрямку психологічної корекціїпроходить систематична цілеспрямована робота з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги, з учнями, які мають проблеми особистісного розвитку. Корекційно - розвиткова робота здійснюється у формі індивідуальних і групових занять з корекції і розвитку, а також у формі тематичних психологічних тренінгів, розроблених для дітей, що мають подібні поведінкові проблеми.

Виходячи з аналізу звернень та проведеної роботиза поточний навчальнийрік,визначені основнізавдання нановий2018-2019 н.р.: роботу психологічної служби школи спрямувати на розробку алгоритму взаємодії педагогічних працівників як у межах навчального закладу, так і поза його межами щодо забезпечення потребучнів з особливими освітніми потребами, інтеграцію таких дітей в навчально-виховний процес, належний психолого-педагогічний супровід,психолого – педагогічну та методичну підготовку педагогів до роботи з вищевказаною категорією дітей.

Основною метою і важливою складовою діяльностішкільної бібліотеки як інформаційно-методичногоцентру роботиз учителями і учнями було подальше втілення і вдосконалення проблеми школи «Формування успішної особистості шляхом впровадження здоров’язбережувальних технологій засобами книги».

Пріоритетними завданнями у роботі бібліотекаря були:

- формування в учнів читацької компетентності як базової у системі шкільного навчання;

- популяризаціядитячої літератури в авторській, жанровій, тематичній різноманітності;

- формування у дітей соціальних, морально-етичних цінностей через художні образи літературних героїв;

- розвиток творчої літературної діяльності школярів;

- формування у школярів прийомів самостійної роботи з різними типами івидами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір інформації для вирішення навчально-пізнавальних завдань;

- виховання потреби в систематичному читанні як засобу пізнання світу, самопізнання, загальнокультурного розвитку.оптимізація діяльності шкільної бібліотеки щодо залучення дітей до читання;

- формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури учнів;

Формуючи різноманітні компетенції своїх читачів, бібліотекар проводила різні форми наочної популяризації літератури (огляди, книжкові виставки, екскурсії, віртуальні подорожі), які присвячувалися актуальним подіям у житті країни та суспільства та до ювілейних дат українським письменникам, поетам, видатним діячам науки, культури, мистецтва. («Ми діти Європейської держави»,«державний прапор України – святиня народу», «Мій Кременчук – перлина світу», «Літературний калейдоскоп» та ін.

Застосовувалися такіформи роботи,як: бесіда про прочитане, рекомендаційні бесіди, залучення учнів до участі уконкурсах «Книгоманія»,лауреатом якого стала учениця 7-А класу Ямщикова Маргарита, «Зимонька-зима» для учнів І класів, конкурс – флешмоб до Шевченківських днів. Спільно з дитячою бібліотекою залучено учнів 6-11 класів до участі в літературно-краєзнавчому конкурсі «Пам’ять мого роду» (до Дня Великої Перемоги).

Особлива увага приділялася національно-патріотичному вихованню як головної складової громадянської компетенції. Завдяки проекту-пошуку зібрано папку віршів, присвячених «Героям небесної сотні».

Невід’ємною частиною роботи є проведення заходів народознавчої тематики.Учні 4 класів взяли участь у «Фестивалі колядок і щедрівок».

Учні 3-Б класу здійснили відео-подорож «Караван вражень, або чари Миколайової ночі».

Протягом року бібліотекар створювала здоров’язбережувальне середовище шляхом проведення міні-вікторин«У нас у гостях», «Відгадай казку», «Розкажи мені віршик» та ін..

Бібліотекар брала активну участь в проведенні предметних декад,готувала матеріали дляцікавих повідомлень, надавала інформаційну допомогу вчителямта учням.

До 155-річчя з дня народженнявченого В.Вернадськогоорганізовано книжкову виставку«Володимир Вернадський –великий вчений, мислитель і патріот України». Підібрано цікаві матеріали про його життя і діяльність для проведення учнівської конференції «Відомий і невідомий В. Вернадський», яка відбулася 10 травня в актовій залі школи.

Фото

Для інформаційних послуг в шкільній бібліотеці подовжено складання алфавітногокаталогу, картотеки виховних заходів, краєзнавчої та картотеки національної та світової літератури.

Проведеновивчення читацьких запитів та аналіз читацьких формулярів, що є умовою результативності довідково-бібліографічної роботи.

Протягом року здійснювалося інформаційне забезпечення обдарованих учнів та учнів-членів МАН не тільки через шкільну бібліотеку, й черезінформаційні ресурси інших бібліотек мікрорайону та Інтернетресурс.


Традиційноу школіпроводиться«День бібліотеки»для учнів 10 класів.

За окремим планом було проведено Тиждень дитячої книги. Під час проведення учні побували на вернісажі нових дитячих книжок, які були подаровані бібліотеці учнями протягом року. Учні 4-Б побували на костюмованій презентації книги Сашка Дерманького «Володар Макуци, або Пригоди вужа Ониська».

В травні підбито підсумки роботи класних колективів щодо участіу бібліотечних заходах.

Завданняшкільної бібліотеки на наступний навчальний рік спрямовані на надання нового змісту інформаційно-бібліографічної освіти учнів в умовахроботи Нової української школи.

Таким чином, правильно вибудована система методичної роботи в школі дозволяє створити такі умови для зростання вчителів, де кожен з нихможе статиунікальною творчою особистістю, здатною самостійно вирішувати безліч завдань, виявляти ініціативу, здійснювати певний вибір, бути відповідальним і приймати необхідні рішення.

Управлінська діяльність


Критичний аналіз внутрішньої системи управління школою дає змогу стверджувати, що у школі активно впроваджуються модель комунікаційного управління через запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

При цьому класичні функції управлінської діяльності – прийняття управлінського рішення, планування, організація, коригування, облік і контроль – залишаються провідними.


Якість внутрішньошкільного контролю


Контроль за наданням якісних освітніх послуг є постійним вектором діяльності закладу, глобальним завданням адміністрації. Практична спрямованість та систематичний контроль з боку адміністрації, гуманізм, вдале поєднання інноваційних і традиційних підходів керівництва сприяє професійному зростанню, удосконаленню викладацьких умінь та навичок вчителів.

Внутрішньошкільний контроль закладу відповідає таким вимогам, як плановість, систематичність, оперативність і об’єктивність. Контролем охоплено всіх працівників закладу залежно від їх посадових обов’язків і всі ділянки роботи школи завдяки поєднанню різних видів контролю як за змістом, часом, так і за періодичністю і функціями.

В основу внутрішньошкільного контролю покладено педагогічний аналіз роботи вчителя і стан навчально-виховного процесу. Реалізувати заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід до управління навчально-виховним процесом можливо за умови правильної організації учительського й учнівського колективів на виконання поставлених завдань, постійного контролю за всіма напрямками діяльності школи. Такий підхід до управління навчально-виховного процесу сприяє організації єдності важливих управлінських функцій, таких як педагогічний аналіз, організація, координація і контроль. При цьому такі функції взаємно доповнюють і збагачують одна одну. У закладі забезпечено умови для глибокої і різноманітної реалізації навчальної функції контролю, існує можливість не лише спостерігати за тим, як працює учитель або класний керівник, але й під час виконання ним конкретного завдання навчати його, допомагати вдосконалювати рівень навчальних досягнень учнів і педагогічної майстерності.


Аналіз виховної роботи за 2017-2018 н. р.


У школі у 2017-2018 н. р. навчається 1147 учнів, з яких: 25 – діти-інваліди, 2 – діти-сироти, 4- позбавлені батьківського піклування, 65 – дітей 35 багатодітних сімей, 23 – діти з малозабезпечених сімей, 30 – діти-чорнобильці, 57 – діти з неповних сімей, 36 дітей, учасників бойових дій, 6 дітей вимушених переселенців із зони АТО, 1 – дитина, схильна до правопорушень, 2- діти, що ухиляються від навчання, 2 –дітей із соціально вразливих сімей.

Виховна робота у ЗОШ № 12 спрямована на реалізацію Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» Державної програми «Діти України», «Молодь України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Обласної концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 н. р.. Виховна робота у 2017-2018 н. р. здійснювалась за напрямками:

 • національно-патріотичне виховання;
 • превентивне виховання;
 • фізичне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи;
 • підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя;
 • професійна орієнтація та до профільна підготовка.

Починаючи з 2014 року пріоритетним напрямом роботи школи є національно-патріотичне виховання. Воно реалізується через створення у кожному класі старшої школи козацьких роїв та участь у Всеукраїнській дитячо-юнацьків військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»); залучення учнів школи до волонтерської та благодійної діяльності; функціонування шкільного військово-історичного музею та створення у ньому експозиції «України гордість, слава та безсмертя» присвяченої кременчужанам, що загинули в зоні АТО; проведення позаурочних виховних заходів, акцій, спрямованих на поглиблення знань з історії та культури нашого народу. Найцікавішим серед яких Гра-конкурс «Сила козацького духу» 09.10.2017 для 6-х класів; шкільний фестиваль козацьких роїв «Для козака понад усе честь, слава і військова справа» 25-26.10.2017 – 5-6 класи, 06.12.17 – 7-8 класи; оновлена експозиція «України гордість, слава та безсмертя» (01.12.2017), присвячена кременчужанам, що загинули в зоні АТО та проведено 20 екскурсій у шкільнийвійськово-історичний музей протягом листопада-грудня 2017, а учениця 9-А класу Кулинич Ірина здобулаIIIмісце у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводі музеїв навчальних закладів у номінації «Військово-історичні музеї». Цікаві відкриті виховні заходи проходили протягом навчального року: Урок мужності до Дня українського козацтва 13.10.17, 8-Б клас, класний керівник Костюкова Н. О.. «Хай горить свічка пам’яті в серці кожного українця» до 84 роковин Голодомору 20.11.17, 8-А клас, класний керівник Денисенко В. О.,Урок мужності до Дна пам’яті Героїв Крут22.01.18, 7-Б клас, класний керівник Бондарьова Н. В.,Урок міжності до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні 19.02.18, 8-В клас, класний керівник Яворська Т. В., Урок мужності до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні, 19.02.18, 9-Б клас, класний керівник Бурлака Г. М..

16.11.17учні 10-Б та 5-А класів провели заняття з офіцерами Кременчуцького батальйону Національної Гвардії України військовоїчастини в/ч 3059 з надання першої допомоги при пораненнях, ознайомились із зразками зброї, яка використовується в зоні АТО, відвідали казарму, їдальню, спортмайданчик, де проводять заняття солдати.

Значну увагу приділяє педагогічний колектив занятості дітей у позаурочний час. Навчальний рік розпочали презентацію у стінах школигуртуів і секцій міського центру позашкільної освіти «Лідер» та міського еколого-натуралістичного центру, 130 учнів школи виявили бажання відвідувати ці центри, 470 учнів школи відвідують музичні, художні,спортивні школи міста, творчі колективи палаців культури, приватних закладів художньо-естетичного напряму. У 2017-2018 н. р. у школі працювали 24 дитячі об’єднання, з яких: 7 предметних гуртків, 3 спортивні секції, 5 клубів, 2 наукових товариства, Дружина юних пожежних, Дружина юних інспекторів руху, шкільна команда «Сокіл-Джура», гурток технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва «Берегиня», хор, Школа юного лідера, історично-краєзнавчий та туристсько-краєзнавчий гуртки, соціально-реабілітаційний центр «Надія». Вихованці цих обєднань стали переможцями і лауреатами різноманітних конкурсів і змагань.

Змістом сучасної профорієнтаційної роботи у нашій школі є: формування в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху.

У 2017 році 9 класнашої школи закінчили 90 учнів, продовжують навчання у 10 класі – 59учнів, СПТНЗ – 19 учнів, ВУЗах I-II рівня акредитації – 8, у 10 класі інших шкіл – 4 учні. З 11 класу всього випущено – 23 учні, з яких продовжують навчання у ВУЗах III-IV рівня акредитації – 23 учні.

Кожного рокуу школі організовується для відпочинку учнів пришкільний табір з денним перебуванням «Ромашка». Протягом 14 днів червня 2017 оздоровилися 105 учнів, з яких 14% - діти пільгових категорій за кошти місцевого бюджету, 25% відмінники навчання за 50% вартості путівки.

Щодня здійснюється контроль за станом відвідування школи. Відсутність учнів фіксується у спеціальному журналі, щоденний аналіз стану відвідування робить адміністрація школи.

Традиційним у школі є Місячник правових знань та профілактики правопорушень, цього річ під час місячника було проведено: Зустріч з офіцером поліції Я. Крамаренко, яка прочитала учням 7-х класів лекцію «Безпека в Інтернаті», Конкурс учнівських відеороликів «Хочу жити в правовій державі» для учнів 9-10 класів, Інтернет-вікторина «Знавці правознавства» (вчитель правознавства Л. П.Коноваленко), Лекція спеціаліста ЦСССДМ Самчишиної Т. М. «Шкідливі звички і правопорушення взаємопов’язані» для учнів 8-х класів, Зустріч з представниками національної поліції і лекцію «Неповнолітні і правопорушення» для учнів 6-х класів, конкурси малюнків «Мої права», години спілкування «Я маю права та обовязки» у 5-11 класах. Регулярно протягом навчального року для дітей девіантної поведінки, учнів 7-9 класів проводились бесіди, лекції майором поліції, начальником відділу ювенальної превенції Малишевським О. В.

У 2017 – 18 навчальному році на шкільному обліку схильних до правопорушень перебуває лише один учень, не було скоєно учнями школи жодних правопорушень, чи протиправних дій.

Робота шкільного психолога проводиться відповідно до запитів класних керівників за такими напрямами:

 1. Діагностика за загальноприйнятими методиками.
 2. Анкетування та тестування.
 3. Бесіди з учителями і батьками. Спираючись на отримані результати діагностики, дає необхідні рекомендації по відношенню до певного підлітка батькам, класним керівникам та вчителям.
 4. Проведення колекційної роботи під час індивідуальних консультацій з важкими підлітками.
 5. Профілактика адекватної поведінки (зловживання алкоголем, тютюнопаління, наркотичними речовинами) в курсі превентивної освіти.

Велику увагу приділяємо розвитку органів учнівського самоврядування. У вересні 2017 року було обрано шкільний парламент, оновлено склад старостату школи, обрано президента школи – Дудник Анастасію, ученицю 11 класу. На рахунку нашого активу організація багатьох міських акцій та конкурсів таких як: «Серце до серця», «Святий Миколай дітям», «Разом за добро», «Зелена толока» та ін.. У кожному класі діють класні органи самоврядування. Наші педагоги намагаються навчати дітей самостійності і відповідальності за доручену спільну справу. У кожного учня є постійне чи тимчасове доручення, на годинах спілкування разом з класним керівником діти вирішують усі нагальні проблеми колективу це: участь у конкурсах, змаганнях, фестивалях, чергування у класі, генеральне прибирання класу і шкільного подвіря, успішність у навчанні.

Учні і педагоги брали участь у різноманітних змаганнях, конкурсах, фестивалях і мають добрі результати:

I місце

 • Гран-прі на міжнародному фестивалі «Україна єднає світ» Лобань А. 7-Б клас;
 • Обласний етап конкурсу екскурсоводів шкільних музеїв «Край в якому я живу» і III місце на республіканському етапі Кулинич І. 9-А;
 • Кубоквипускника – 11 клас, вчитель Кушка В. М.;
 • Конкурс плакатів у рамках Міського етапу Всеукраїнського фестивалю «Молодь обирає здоровя» Блохіна М. 10-Б;
 • Міський етап Всеукраїнського фестивалю «Збережи ялинку» Сапожнікова А. 9-В, Гарбузюк В. 8-Б, керівник Лєщіна О. Г.

I I місце

 • Конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Моя Україна»

Деркач Д. 9-В, керівник Лєщіна О. Г.

 • Міський зліт юних технічних талантів Булах І. 5-А, керівник Ткачук С. П.
 • Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Олімпійське лелеченя», керівники команди Горельонкова Н. Г., Козирєв М. В.

III місце

 • Міський етап Всеукраїнського фестивалю «Молодь обирає здоровя» керівник:Микитенко В. С.;
 • Конкурс плакатів у рамках Міського етапу Всеукраїнського фестивалю «Молодь обирає здоровя» Іванов М. ,10-А;
 • Міський конкурс екологічних агітбригад, шкільна агітбригада «КВІТКА», керівники Курочкіна О. М., Микитенко В. С.Господарська робота


Що стосується господарської діяльності, то хочу сказати, в минулому навчальному році було переобладнано медкабінет, закуплено нові меблі, холодильник, облаштовано сучасний умивальник, такі ж умивальникипоставлені в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології. Закуплені столи, стільці в їдальню. Вівся поточний ремонт комунікацій школи. Кожну другу пятницю в школі проводилося генеральне прибирання, проведено кронацію дерев, покіс трави на подвірї школи, прибрано обладнання з двору школи,яке загрожувало травматизмом для учнів.

Всі учні були охоплені харчуванням, велося медичне обслуговування.

Протягом минулого навчального року проводилися міроприємства з охорони праці. Систематично здійснювався контроль роботи системи забезпечення життєдіяльності шкільної будівлі. За гафіком проводилася перевірка, результати якої відсилались в Департамент освіти.

Друкувати
2010-2019 © "СтроимWeb" - Розробка сайту