Ласкаво просимо в країну знань

Важливо

Публічна інформація » Звіт директора


Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора протягом 2018-2019 н. р..

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Правилами внутрішкільного трудового порядку, посадовими обовязками, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

В минулому навчальному році вся діяльність школи була спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі ст. 53 Конституції України,законів України «Про освіту», «Прозагальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

У 2018-2019 н. р. управління закладом було створено на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішкільного управління забезпечувалося документами планування роботи, а саме: перспективним, річним, робочим навчальним, тижневим планами.

Принципи діяльності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішкільного контролю .

Навчально-виховний процесв 2018-2019 н. р. проходив у дві зміни. На початок навчального року в школі нараховувалось 1159 учнів із них 494 – початкова школа, 665 – середня і старша школа. Всіх цих учнів навчало 69 вчителів з яких вищу категорію мають 39 осіб, першу -7, спеціалістів – 16. Відмінників освіти – 2 вчителя, методистів – 12, старших вчителів – 12 і один вчитель Заслужений вчитель України.

В 2018 -2019 навчальному році школа продовжувала експеримент по темі: «Втілення здоровязбережувальних технологій в навчально-виховний процес», а саме: «Формування успішної особистості учня шляхом здоровязбережувальних технологій».

Як ніколи в минулому навчальному році учні досягли значних успіхів у оволодінні знань, умінь і навичок, що відобразилось у перемогах на міських, обласних олімпіадах з базових дисциплін, а також у перемогах по лінії Малої академії наук.

На Всеукраїнській олімпіаді ми завоювали 40 призових місць. Найбільшого успіху досягла Хоменко Тетяна (9-Б клас), яка крім грамот і дипломів за перемоги заробила своїм розумом 1800 грн. Вона стала переможницею з двох предметів по області і зайнялаІІІ місце з математики на Всеукраїнській Олімпіаді.

Переможці олімпіади:

Хоменко Тетяна- 9-Б клас

Львова Ірина- 8-А клас

Соха Артем – 10 клас

НечетаєваАльона- 9-А клас

Блохіна Марина – 11-Б клас

ЯмщиковаМаргарита- 8-А клас

Замковий Єгор- 9-Б клас

Іванов Максим – 11-А клас

Самойленко Аліна – 9-А клас

Анаховська Жанна -8-Б клас

Радіченко Назар- 8-В клас

Потапенко Роман – 9-Б клас

Літишан Лілія – 9-Б клас

Жванко Марія – 10 клас

Гадасюк Оксана- 8-Б клас

Бакай Максим – 10 клас

Кравченко Євгеній – 9-А клас

Шкіль Олександр – 11-Б клас

Гришин Руслан – 11-А клас

Іванець Олексій- 8-А клас

Шишлова Юлія – 10 клас

Власюк Владислав – 10 клас

По школі 2 претенденти на золоті медалі:

Іванов Максим

Блохіна Марина.

Методична діяльність

Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №12

у 2018-2019 н. р.

Новий зміст освіти заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві. Дитиноцентризм, орієнтація на потреби учня в освітньому процесі є пріоритетом діяльності нашої школи.

Сьогодні у школі навчається покоління дітей, яке живе в інформаційному суспільстві, у цифровому середовищі і тому важливо переосмислити самоцінність знань та самодостатність вчителя як джерела інформації. Якісна освіта є фундаментом сильної нації, тому ми і визначаємо майбутнє через якісну освітню траєкторію.

Упродовж 2018-2019 н. р. адміністрацією школи на виконання законів Конституції України «Проосвіту», «Про загальну середню освіту» з метою реалізації Державного Стандарту повної загальної середньої освіти, інших нормативно-правових документів було вжито заходи, спрямовані на забезпечення належних умов для функціонування нашого закладу та створення умов для рівного доступу усіх категорій дітей до якісної освіти відповідно до їх потреб.

Кредо педагогічного колективу: вести до успіху кожну дитину. Найхарактернішою особливістю системи навчання у школі є співіснування двох стратегій навчання: традиційної та інноваційної. Інноваційне навчанняорганізоване на формування готовності особистості до динамічних змін в соціумі за рахунок розвитку творчих здібностей, різноманітних форм мислення, а також здатності до співпраці з іншими людьми.

Методична діяльність у закладі впродовж 2018-2019 н. р. була спрямована на вирішення актуальних завдань:

 • забезпечення наступності між початковою та основною, основною та старшою шкільною ланкою;
 • створення актуальних умов для самореалізації учнівської молоді;
 • забезпечення доступу учнівської молоді до якісної освіти;
 • реалізація проблемної теми школи;
 • підвищення рівня фахової педмайстерності вчителів.

Зміст та структура методичної роботи в школі у 2018-2019 н. р. були визначені чинним державним законодавством та були спрямовані у відповідності до перспективного та річного планів роботи закладу, методичної ради, алгоритму засідань шкільних методичних обє’днань та шкільних творчих груп.

Особлива увага при цьому приділялася впровадженню інноваційних технологій у навчально-виховний процес, для доцільності й успішності якого було проведено діагностування вчителів і учнів, на засіданнях методичних об’єднань були вивчені нормативні документи, що регламентують інноваційну діяльність, питання інновацій висвітлювалися на сайті шкільного методичного кабінету.

Інформаційною можливістю для пропаганди досягнень вчителів школи є шкільний сайт методичного кабінету як інтернет-представництво Кременчуцької загальноосвітньої школи № 12 у відкритому інформаційно-освітньому середовищі. Адже сучасна школа поряд з основним призначенням – навчати і виховувати дітей – має бути осередком інформації про те, як і яким чином досягається майстерність вчителя, які форми і методи використовуються для її досягнення. Варто зазначити, що створення сайту шкільного методичного кабінету безпосередньо залежало від поставлених школою цілей, серед яких домінують: формування іміджу школи, взаємодія з цільовою аудиторією, внутрішня взаємодія, аналіз важливих аспектів методичної роботи, підняття ролі вчителя в суспільстві. За час роботи сайту зросла кількість його відвідувачів до 15 000 (тисяч) чоловік.

Враховуючи вищезазначене, сайт шкільного методичного кабінету, крім матеріалів, що висвітлюють методичну роботу закладу, ще й несе в собі матеріали інформаційного листка: вітання, оголошення, новини, цікаві заходи, фотоматеріали.

Педагоги школи з успіхом використовують ігрові та проектні технології, проблемне, розвивальне навчання, різноманітні форми нестандартних уроків, організовують навчальну діяльність так, щоб учні самі відкривали нове, а не отримували готові відповіді, впроваджують елементи групової роботи, самостійної роботи з підручником, посібниками, дидактичним роздатковим матеріалом, мережею Інтернет, приділяють велику увагу дослідницькій та творчій роботі, розробляють методичні посібники, готують дидактичні матеріали до уроків, завдання для перевірки знань тощо.

Яскравим прикладом цього є проведений в березні місяці цього року фестиваль педагогічних ідей «Урок в НУШ. Ключові компетентності – основа якісного уроку».

Під часпроведенняфестивалю адміністрацією школи відвідано більше 50 уроків.Крім того, керівниками методичних обєднань було організовано взаємовідвідування більшості уроків членами педагогічного колективу.

Виходячи з новихреалій і потреб суспільства, вчителішколи розуміють, що особливістю сучасності стає те, що людина для самореалізації в суспільстві має набути вміння самостійно, усвідомлено робити вибір, активно діяти та природно сприймати зміни, вміти структурувати свій життєвий простір і вчитися протягомжиття.

Розуміючи, щоусе найголовніше йнайважливіше для учнів відбуваєтьсяна уроці (бо тут вони проводять найбільше свого часу), вчителі школи віддають перевагу саме уроку: його плануванню, проведенню, модернізації, рефлексії тощо.

Характерним для більшості вчителів школи є те, що вони дбають про створення позитивного емоційного фону для стимулювання виникнення мажорного настрою в учнів, це є результатом того, що вчителі володіють компонентами професійної майстерності, зокрема , педагогічної техніки. Майстерність таких вчителів вже на початку уроку проявляється у тому, що перед учнями ставляться такі цікавіпитання, які стають для них своєрідним «манком», збудником цікавостій емоційності.

Залежно від дидактичної мети,змісту навчального матеріалу вчителі

Геріна М.Ю., Тарасенко Н.В., Бутенко Н.П., Пилипенко І.О., Гамма В.Ф., Опанасенко О.В., Курочкіна О.М., Винокурова А.В., Ушакова Т.А., Помуран С.Л., Денисенко В.О. скеровують учнів на виконання різних видів дидактичних завдань, серед яких на першому місці поставленівиди роботи, спрямовані на роз’яснення основних завдань -включення учнів у самостійнупізнавальну активність, що сприяє інтелектуальному розвитку особистості та міцності знань. Початок цього великого сегмента уроку дає поштовх передусімна вивчення нового навчальногоматеріалу.

Особливої увагищодо формування ключових компетентностей учнів заслуговують вчителі :Білик С.С. , Канівець А.В., Костюкова Н.О.,

Масич Ю.В., Холодняк А.К., Грінченко Л.В.,Тищенко О.А., Драненко В.В., Коноваленко Л.П.,які здатні до творчості, пошуку оригінальних форм і методів роботи, до дослідження. Вони залучаються до творчих груп, втілюють у життя нові педагогічні ідеї, творчореалізують їх у навчальному процесі. Важливим є те, щомова йде не просто про відбір і копіювання досвіду, а його переосмислення, внесення продуманих поправок, коректив, створення власних нестандартних зразків, моделювання індивідуальної творчої лабораторії.

На їхніхуроках проводиться цілеспрямована робота з формування мотивів навчання.Процес пізнання об’єктивної реальності у цих вчителів ґрунтується на загальній діалектичній закономірності: від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики, що забезпечуєпозитивну мотивацію здобуття знаньз предмета, дає відчуття потреби в самоосвіті, формуєстійкий інтерес до матеріалу, що вивчається , сприяєрозвитку творчій особистості, адже цітехнології ( інтерактивні, інформаційно-кумунікаційні, проектнітощо) вже в силу своєї новизни зацікавлюють учнів, стимулюють їхню активність.

Тут присутній демократичний стиль спілкування, діти вчаться здобувати знання, а не отримувати готові , жоден з них не боїться висловлювати свою думку і доводити її.

Нестандартні завдання пропонуютьці вчителіу вигляді проблемних ситуацій, рольових і ділових ігор, конкурсів, змагань й інших завдань з елементами цікавості.

Як показує досвід, такі завданнядопомагають оживити урок. Незвичайність їхвикликає в учнів подив на початку виконання роботи, радість від своєї праці, задоволення побачити її результати. Все це пробуджує інтерес як до досліджуваного питання, так і до навчального предмета.

Свою майстерність по впровадженню новітніх технологій у навчальний процес презентували вчителі: Бутенко Н.П.. Коноваленко Л.П.. Пилипенко І.О., Яворська Т.В. під час проведення педагогічної ради «Використання технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі Нової української школи.

Таким чином, проведений фестиваль довів, що майстерність сучасного вчителя має розвиватися не через забезпеченняйого великою кількістю готових рецептурних посібників і широке використання готових поурочних розробок. Учителю потрібні передусім фундаментальні знання з базового предмета, висока загальна культура і ґрунтовна дидактична компетентність.

З метою підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів, відповідно до наказу№ 284 о/д від 03.09.2018 «Про організацію методичної роботи у 2018-2019 н. р.».протягом року працювали у школі 10 методичних об’єднань вчителів:

?Української мови та літератури (гол. Бурлака Г.М.)

?Математики, фізики та інформатики (гол. Денисенко В.О.)

?Географії, економіки, історії та правознавства (гол. Білик С.С.)

?Зарубіжної літератури (гол. Яворська Т.В.)

?Хімії та біології (гол. Ушакова Т.А.)

?Іноземної мови (гол. Суботіна І.В.).

?Трудового навчання, образотворчого та музичного мистецтва

(гол. Лєщіна О.Г.).

?Фізичної культури (гол. Кушка В.М.)

?Початкових класів (гол. Глущук В.А.)

?Класних керівників (гол. Холодняк А. К.)

та 4 творчих групи:

?«Особливості інклюзії як моделі суспільного облаштування» (кер. Пінчук Р. Ф.);

?«Педагогічна майстерність – запорука розвитку та самореалізації особистості вчителя» (кер. Лактіонова Ж. В.)

?«Проблеми обдарованості молодшого школяра» (кер. Грінченко Л. В.);

?«Інноваційні технології та ІКТ як засіб розв’язання завдань виховного процесу навчального закладу» (кер. Костюкова Н. О.).

Адаптоване впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик потребувало оптимального поєднання й конструювання різноманітних групових та індивідуальних форм, методичної взаємодії в роботі шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, творчих груп, адміністрації школи. Робота та діяльність методичних об’єнань і творчих груп базувалася за такими напрямами:

?проведенні засідань та роботі між ними;

?проведенні тематичних предметних тижнів;

?проведенні оздоровчо-освітніх декад;

?взаємовідвідуванні уроків і заходів;

?самоосвіті;

?роботі з обдарованими учнями;

?вивченні, узагальненні, впровадженні педагогічного досвіду;

?індивідуальних консультаціях;

?тренінгових заняттях;

?участі в семінарах;

?проведенні майстер-класів;

?участі у ярмарку педтехнологій тощо.

Робота методичних об’єднань була спланована на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми і спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроку.

На запланованих засіданнях методичних об’єднань ( а їх було проведено 4-5 засідань) обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2018-2019 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування між предметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів.

Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями були проведені предметні тижні, під час яких учні розширили свої знання з даного предмета, та заходи, що відіграли надзвичайно важливу роль у формуванні творчої особистості. Зупинюсь на деяких з них.

Так, наприклад, у листопаді місяці напередодні та в День української писемності та мови учителями методичного об’єднання української мови і літератури були проведені різноманітні заходи серед дітей різних вікових категорій. Учні 7-11 класів випустили стіннівки «Стежинами рідної мови»,у яких помістили цікавий матеріал про виникнення писемності, розвиток української мови, поетичні рядки про мову. Нагодинах спілкування «Історія рідної мови» (9-Б вч. Костюкова Н. О.); «Свято української писемності й мови» (5-В вч. Паршина О. І.) діти дізналися багато цікавих моментів про виникнення мови, її словниковий склад, фразеологію. Для учнів 10-11 класів був організований перегляд відеофільму з подальшим його обговоренням «Від літописів до сучасного письма» (уч. Канівець А. В.).

Вчителі Паршина О. І. та Бурлака Г. М. під час конкурсу «Кращий знавець української мови» активізували знання учнів з української мови, сприяли розвитку розумових і мовленнєвих здібностей учнів, розширенню їхнього кругозору, вихованню в учнів почуття любові до рідної мови. Умінню вчитися публічно виступати, розвивати навички роботи з додатковою літературою та інформаційними джерелами навчали учнів 9-Б та 9-В класів Косюкова Н. О. під час проведення мовно-практичної конференції «Писемність і мова: історія та сучасність». 21 лютого цього року учителями цього методичного об’єднання були проведені не менш цікаві заходи до Дня рідної мови. Серед них флешмоб «Рідна мова – серця мого основа» (8-і класи вч. Бурлака Г. М.), перегляд відео презентацій (10-А клас уч. Канівець А. В.), десятихвилинка «10 українських слів, які збагатять нашу мову» з використанням матеріалів телепрограми каналу ICTV (6-Г, 5-В,

уч. Паршина О. І.).

Окремо хочеться відмітити і відзначити високу результативність діяльності методичного об’єднання вчителів географії, історії та правознавства ( кер. Білик С. С.), які продовжили в цьому році роботу над проблемою «Особистісно орієнтоване навчання».

У 2018-2019 н.р. методичне об’єднання вчителів історії, правознавства та географії продовжує роботу над проблемою «Особистісно-орієнтовне навчання як засіб досягнення певного практичного ефекту, створення умов для позитивної самореалізації учнів у майбутній професійній діяльності з урахуванням вимог сучасного техногенного суспільства».

Всі вчителі МО ведуть значну роботу з обдарованими дітьми, які є учасниками міських та обласних олімпіад. Так учні за цей навчальний рік вибороли такі місця на міських та обласних олімпіадах:

І місце –Соха Артем (10) – історія – вчитель КоноваленкоЛ.П.,

Соха Артем (10) – правознавство – вчитель КоноваленкоЛ.П. і ІІІ місце на обласній олімпіаді;

ІІІ місце - Блохіна Марина (11-Б) – історія – вчитель Коноваленко Л.П. на

обласній олімпіаді;

ІІ –Хоменко Тетяна (9-Б) – правознавство – вчитель Коноваленко Л.П.,

Іванов Максим (11-А) – географія – вчитель БіликС.С..

ІІІ – Соха Артем (10) – географія – вчитель БіликС.С..

Потапенко Роман (9-Б) – географія – вчитель БіликС.С..

Радіченко Назарій (8-В) – географія – вчитель Білик С.С..

Самойленко Аліна (8-А) – історія – Холодняк А.К..

Члени МО плідно працювали з молодими науковцями школи, що займалися роботами МАН. Так, учениця 11-А класу Івашенко Карина під керівництвом учителя історії Коноваленко Л.П. захистила науково-досдідницьку роботу на тему «Створення і діяльність Конгресу українців Канади 1940-2018» у секції «Історія» та завоювала І місце на міському етапі захисту робіт МАН.Також, учень 11-А класу Іванов Максим під керівництвом учителя географії Білик С.С. захистив науково-досдідницьку роботу на тему «Природні рекреаційні ресурси РЛП (регіонального ландшафтного парку) «Кагамлицький» як основа формування територіальної рекреаційної системи» у секції «Географія» та отримав ІІ місце на міському етапі захисту робіт МАН.

Під керівництвом учителя історії Холодняк А.К. учень 10 класу Соха Артем брав участь і перемагав у різноманітних історичних конкурсах: І місце – міський конкурс учнівських робіт, присвячений 100-річчю Української революції 1917-1921р та ІІ місце – в обласному етапі; І місце у міському етапі та ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося брати!» у номінації «Історія України та державотворення» з роботою на тему «Успенський собор – визначна пам’ятка культури Кременчука».

У жовтні 2018 року вчитель історії Коноваленко Л.П. була запрошена до обласного ліцею «Ерудит» та ПОІППО для проведення лекцій перед учнями школи олімпійського резерву, членами МАН та учителями, що проходили фахові курси на базі ПОІППО. Також 2 її роботи опубліковані у журналі «Історія та суспільствознавство в школах України» №15, 16, 2018 рік – розробки уроків до курсу історії України 10 клас: «Центральна Рада і Тимчасовий уряд» та «Історичні документи та наслідки Голодомору. Практичне заняття». У журналі «Історія та правознавство» №16-18, 2018 рік - стаття на тему «Розвиток критичного мислення під час вивчення трудового права».

Вчителі історії та правознавства Холодняк А. К. та Коноваленко Л. П. взяли участь у ІІ Міжнародній конференції «Модернізація полікультурного середовища» (березень 2019 року), а їхні статті надруковані у збірнику матеріалів конференції: «Інноваційні підходи до реалізації полікультурного виміру історичної освіти» (Холодняк А.К.) та «Формування міжетнічної толерантності на уроках історії» (Коноваленко Л.П.).

Вчитель історії та інформатики Холодняк А.К. є керівником шкільного музею. Постійно працює над вдосконаленням сайту шкільного військово-історичного музею, за допомогою якого всі бажаючі можутьздійснитивіртуальну екскурсію до музею, ознайомитися з експонатами, дізнатися проісторію 97-ої гвардійської Стрілецької дивізії.

Вчителі Білик С. С. та Холодняк А. К. є керівниками гуртків та клубів: Білик С.С. – туристсько-краєзнавчого гуртка «Рюкзачок», Холодняк А.К. – клубу «Милосердя».

Вчителі МО не лише впроваджують у свою роботу інноваційні технології та ППД, але й діляться досвідом на засіданнях МО та педрадах. Цікавими були доповіді членів МО на планових засіданнях: «Використання педагогічних програмних засобів у навчальному процесі. «Тесторіум»— безкоштовна он-лайн система із створення тестів та проведення тестування, що призначена для вчителів та учнів» (Коноваленко Л.П.), «Інтернет-ресурси для створення інфографіки до уроку» (Холодняк А.К.), «Основні шляхи досягнення ефективності у навчанні географії, застосування діяльнісного підходу в навчанні» (Білик С.С.). Також учитель історії Коноваленко Л.П. виступила у січні 2019 року на педраді «Метод кластера в освітньому процесі».

У 2018-2019н.р. вчителі біології та хімії працювали над проблемою «Особистісно-орієнтоване навчання як засіб формування та розвитку валеологічної та екологічної культури школярів».

Хімічна та біологічна освіта учнів підпорядковувалась меті створення умов для всебічного розвитку учнів, зорієнтованих на здоровий спосіб життя, удосконалення форм і методів проведення уроку через впровадження новітніх технологій, удосконалення роботи з обдарованими дітьми, подоланнюя неуспішності учнів. Вчителі активно працювали над підвищенням педагогічної майстерності, комп’ютерної грамотності, займались самоосвітою, що сприяло підвищенню рівня знань учнів, формуванню творчої особистості.

Неабияких результатів досягли вчителі методичного об’єднання хімії і біології, які свою основну діяльність направили на роботу з обдарованими дітьми та учнями, які мають високу мотивацію до навчання. Ось як це виглядає:


Вчитель Учень/ученицяКласПредметІІ етап ІІІ етап
Козленко О.І.Кравченко Є.9-АбіологіяІІІ місце
Курочкіна О.М.Львова І.8-АбіологіяІ місцеІІ місце
Курочкіна О.М.Шкіль О.11БбіологіяІІІ місце
Курочкіна О.М.Гришин Р.11-АекологіяІІІ місце
Курочкіна О.М.Власюк В.10екологіяІІІ місце
Ушакова Т.А.Анаховська Ж7-БхіміяІІІ місце
Ушакова Т.А.Радіченко Н.8-ВхіміяІІІ місце


Проблемі з обдарованими дітьми віддали перевагу і вчителі методичного об’єднання фізики, математики та інформатики. Цьому є підтвердження результатів різноманітних конкурсів, олімпіад. Так,учениця 9-Б класу Хоменко Тетяна (вч. Денисенко В. О.) стала переможницею Iта II етапів конкурсу знавців математики імені М. В. Остроградського. УIIетапі Всеукраїнських предметних олімпіад переможцями і призерами стали:

I місце з математики – Хоменко Тетяна (вч.Денисенко В. О.)

II місце з математики- Іванов Максим (11-А, вч. Сапожникова А. І.)

III місце з математики – Шишлова Юлія (10 кл., вч. Денисенко В. О.)

Iмісце з фізики Хоменко Тетяна (9-Б кл. вч. Децюра Н. А.)

У II обласному етапі Хоменко Тетяна стала переможцем з математики і отримала Iмісце (вч. Денисенко В. О.). Разом з тим, вона посіла II місце з фізики (вч. Децюра Н. А.).

На Всеукраїнській олімпіаді (останній етап) Тетяна посіла почесне II місце.

Активну участь взяли учні (всього 83) у Міжнародному конкурсі «Кенгуру». У рамках математичної декади були проведені: виставка-конкурс тематичних газет «Про математику та математиків», конкурсматематичних ребусів та кросвордів «Цікава математика для дітей», виставка геометричних моделей та виробів оригамі «Починаємо вивчати геометрію навколо нас» (вч. Денисенко В. О.), математичний двобій «Ерудит» (вч. Бондарьова Н. В.), урок-подорож «Цікава математика» (вч. Помуран С. Л.), інформаційні п’ятихвилинки«Музей історії і математики» та усний журнал «Цікаві факти з життя математиків» (вч. Гурин К. С.).

Дієвою та досить насиченою була робота методичного об’єднання вчителів іноземної мови (кер. Суботіна Е. В.). У роботі цього методичного об’єднання необхідна увага була звернена на основні зміни в навчальних програмах початкової школи, на основні тенденції вивчення іноземної мови як в початковій школі, так і основній і старшій ланках. Не залишилися поза увагою і автентичні засоби навчання.

Активну участь у роботі методичного об’єднання взяли вчителі Плющ Л. Г., Суботіна Е. В., Вернигора В. П., Лактіонова Ж. В., Бажан А. В..

На базі школи був проведений міський семінар-практикум для вчителів німецької мови «Сучасні технології у парадигмі компетентнісної освіти», під час якого Лактіонова Ж. В. провела досить цікавий тренінг «Технології використання пудлінгу і скрайбінгу на уроках німецької мови».

Цікавим є те, що робота методичного об’єднання проводилася у різноманітних формах. Однією з таких форм є проведення у грудні місяці творчої студії «Формування соціальної компетентності для здоро’я і доброботу учнів на уроках іноземної мови».

Не менш важливим аспектом методичної роботи в школі є діяльність творчих груп вчителів.

Вчителі, які входять до творчої групи «Проблеми обдарованості молодшого школяра» (кер. Грінченко Л. В.) протягом року працювали над проблемою всебічного розвитку дитини шляхом виявлення її здібностей, нахилів, формували навички та вміння вчитися самостійно здобувати знання, досліджували їх практичне і творче застосування. Заслуговують на увагу теми, що їх опрацьовували вчителі: Рибалко Н. Г. «Обдаровані діти: навчання, розвиток», Довгонос Т. М. «Проблеми навчання обдарованих дітей», Колінько Т. О. «Майстерність учителя у формуванні обдарованості учня», Масич Ю. В. «Розвиток творчих здібностей молодших школярів»; Винокурова А. В. «Обдарованість – дар чи натхненна праця над собою» та ін..

В цьому році продовжено роботу творчої групи«Особливості інклюзії як моделі суспільного облаштування» (кер. Пінчук Р. Ф.) бо колектив вчителів розуміє, що інклюзивне навчання дає можливістьдітям з особливими освітніми потребами отримати статус повноцінного школяра, батькам – змогу відчути сторонню турботу про дитину.

На засіданнях розглядалися важливі питання щодо організації інклюзивного навчанняв школі, психологічних аспектів взаємодії педагогів з дітьми в умовах загальноосвітньої школи в класах з інклюзивною формою навчання. З цікавими інформаціями та повідомленнями виступили вчителі Бондарьова Н. В., Тарасенко Н. В., Лєщіна О. Г, Ткачук С. П., Вернигора В. П., Пінчук Р. Ф.

Вчителі ділилися досвідом роботи з дітьми з особливими потребами, давали слушні поради тим, хто вперше почав працюватиз такими дітьми.

Мета діяльності творчої групи «Інноваційні технології та ІКТ як активний засіб розв’язання завдань виховного процесу навчального закладу» (кер. Костюкова Н. О.) – це спрямування роботи класних керівників на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування та впровадження інноваційних та інформаційно- комунікативних технологій, об’єднання креативнихпедагогів-однодумців.

На засіданнях творчої групи були розглянуті питання, які досліджувалися класними керівниками у процесі роботи. Це такі, як: «Проектна діяльність у виховному процесі» ( обмін створеними проектами), застосування інноваційних технологій в навчально-виховному процесі (Ушакова Т. А.), «Генератор ребусів, кросвордів та QR-кодів – помічник у роботі класного керівника» (Денисенко В. О.), «Використання програмиKahootу навчально-виховному процесі (Курокіна О. М.).

Під час останніх занять із членами групи була проведена практична робота.

Досить плідною була робота і творчої групи «Педмайстерність – запорука розвитку й самореалізації особистості вчителя» (кер. Лактіонова Ж. В.). Цікавими напрацюваннями та досвідом своєї роботи ділилися вчителі: Суботіна Е. В., Бажан А. В., Плющ Л. Г, Лактіонова Ж. В., Канівець А. В., Холодняк А. К, Самсоненко С. В., Драненко В. В., Коноваленко Л. П., Білик С. С., Петрусевич О. М..

Члени творчої групи обговорили найактуальніші проблеми у своїй роботі та засоби їх вирішення. Це такі: «Впровадження в навчально-виховний процес методу машинального малювання як чинника підвищення концентрації учнів», «Застосування пудлінгу та скрайбінгу на уроках», «Використання QR-кодів як ефективна технологія навчання», «Використання проектних технологій у старших класах» тощо.

В школі добре налагоджена система роботи з обдарованими учнями, метою якої є створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнів, залучення їх до науково-дослідницької діяльності.

Залучення школярів до процесу наукового дослідження сприяє вихованню самодостатньої компетентної особистості. З 2009 року в школі плідно працює наукове товариство учнів ім. В.І. Вернадського. Наукове товариство учнів організовує свою діяльність у формах:

- регулярної щорічної роботи гуртків, секцій, клубів, факультативів, навчальних лабораторій, краєзнавчих експедицій;

-індивідуальної роботи учнів під керівництвом вчителів;

- наукових конференцій.

За цей період маємо чимало досягнень. Не став винятком і 2018-2019 навчальний рік. Учні, члени наукового товариства, успішно захистили науково-дослідницькі роботи у І (міському) та ІІ (обласному) етапахВсеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Таквиглядають сьогоднішні результати (див. таблицю).

П. І. П. вчителяП. І. П. учняКласТемаІ етап ІІ етап
1Денисенко В.О.Хоменко Тетяна Андріївна9-БГеометрія української вишивкиІ місцеІІІ місце
2Білик С.С.Іванов Максим Сергійович11-А
Вплив рослинності на формування різних типів ґрунтів на території
ЗОШ №12
ІІ місце
3Ушакова Т.А.
ШкільОлександр
Олександрович
11-Б

Визначення якості природної води методом біотестування
в умовах шкільної лабораторії
ІІ місце
4Лєщіна О.Г.Лєщіна Катерина Максимівна 9-БРеліквія поколіньІІІ місце
5Гамма В.Ф.
Подгорна Ольга
Сергіївна
10Осучаснення української народної пісні в системі національно-патріотичного вихованняІІІ місце
6Канівець А.В.Жванко МаріяСергіївна10Традиції української ментальності у пісенній творчості Ніни Матвієнко

ІІ місце

7Коноваленко Л.П.Івашенко Карина Русланівна 11-АУтворення та діяльність Конгресу Українців КанадиІ місце
8Бурлака Г.М.Чепіга Маргарита Сергіївна10Етнічні назви як засіб відображення української ментальності у поемі І.П.Котляревського «Енеїда»


Приємно відзначити роботу товариства юних дослідників «Пошук» (кер. Тарасенко Н. В.), куди входять учні початкової школи.09 квітня свою роботу в товаристві юних дослідників "Пошук" досить відповідально і різноманітно презентували юні науковці: Гладка Віра (3-А кл.), Муращенко Катерина (3-Б кл.), Ворона Єлизавета (3-В кл.), Гирман Микола (3-Г кл.), Школьна Поліна (4-А кл.), Сіллер Валерія (4-Б кл.), Мовчан Дар'я (4-В кл.), Боднар Дарина (4-Г кл.). Діти серйозно підготувалися до захисту своїх надзвичайно чудових і цікавих досліджень. Теми були різні та актуальні.

Отже, проведена робота впродовж рокув закладісвідчить про те, щовиявленнята підтримка талановитої молоді, створення умов для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів дала свої позитивні результати.

Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ.

На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові автомати, комп’ютерні ігри тощо). З метою попередження цих негативних факторів в школі створена шкільна цільова програма «Здорова дитина – майбутнє нашої країни», під час якої були проведені оздоровчо-освітні декади: «Острів здоров’я – дитинства край. Молодь, для себе його обирай» (22-31.10.2018), «Шкідливі звички та їх вплив на культуру здоровя» (19-30.11.2018), «Не будь байдужим» (10-21.12.2018), «Усі ми прагнемо любові» (18-28.02.2019), «Планета – наш дім» (11-22.03.2019), «Тільки память не сивіє» (15-26.04.2019).

Не менш важлива увага в роботі школи приділяється психологічному супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу. Проблема, над якою працює практичний психолог Левченко В. В. - «Психологічнезабезпечення інклюзивної освіти в умовах школи сприяння здоровю».

Основними завданнями діяльності практичного психолога в 2018-2019 навчальному році були визначені:

- надання соціально-психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу, здійснення соціально-психологічного супроводу тих категорій учнів і батьків, які потребують особливої уваги з боку практичного психолога;

- розвиток культури, толерантної, конструктивної взаємодії учасників навчально-виховного процесу;

- сприяння в подоланні негативних проявів поведінки дітей, підлітків та молоді, розвиток батьківської та педагогічної відповідальності;

- формування психологічно обізнаного педагогічного середовища;

В школі сформована певна система роботи практичного психолога із реалізації психодіагностичного,корекційно-розвивального, консультативного, просвітницького, превентивного та організаційно-методичного напрямків діяльності.

Протягом року проводилися індивідуальні та групові корекційно- розвивальні заняття з дітьми з особливими освітніми потребами (3 учні, що знаходяться на інклюзивній формі навчання та 3 учні – на індивідуальній), які відповідно до висновку ПМПК потребують роботи з соціально – побутового орієнтування, корекції пізнавальної, емоційно-вольової та інших сфер розвитку.

Для попередження і подолання труднощів періоду адаптації до шкільного навчання у жовтні - грудні практичним психологом було проведено спостереження за адаптаційним процесом першокласників. Як підсумок - проведення психолого-педагогічого консиліуму «Роль вчителя у вивченні вікових психологічних особливостей учнів 1-х класів з метою реальної оцінки їхніх можливостей до навчання за програмою Нової української школи».

У листопаді з метою з'ясування рівня готовності дітей до навчання у середній ланці школи у 5 класах проходило вивчення адаптаційного процесу (діагностика), за результатами діагностики був проведенийпедконсиліум:«Психологічні аспекти адаптації учнів 5-их класів у процесі навчання в середній школі» та у грудні - консиліум для вчителів, що викладають у п’ятих класах на тему «Заходи екстреного педагогічного впливу».

У напрямку психологічної корекціїпроводилася систематична цілеспрямована робота з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги, з учнями, які мають проблеми особистісного розвитку. Корекційно - розвиткова робота здійснювалася у формі індивідуальних занять з корекції і розвитку, а також у формі тематичних психологічних тренінгів, розроблених для дітей, що мають подібні поведінкові проблеми.

Велика увага приділялася і розвитку педагогічної компетентності вчителів. З цією метою було проведено діагностичне анкетування вчителів щодо визначення професійних потреб (жовтень). За результатами проведеної роботи були надані необхідні рекомендації та підготовлені просвітницькі заходи.

Важливу роль в навчально-виховному процесі, формуванні ключових компетентностей учнів, професійному зростанні вчителів відіграє шкільна бібліотека, яка вибудовувала свою роботу на вимогах основних нормативно-законодавчих документів.Нового змісту у роботу бібліотеки внесла КонцепціяНової української школи, а саме перехід від школи набуття знаньдо школи компетентностей, серед яких важливими і пріоритетними визначено здоров’язбережну і комунікативно-інформаційну компетентності.

У цьому навчальному році робота бібліотекаря була направлена на подальше втілення і вдосконалення проблеми школи - «Формування успішної особистості шляхом впровадження здоров’язбережувальних технологій засобами книги».

Головними завданнями у роботі бібліотекаря були:

- формування в учнів читацької компетентності як базової у системі шкільного навчання;

- популяризаціядитячої літератури в авторській, жанровій, тематичній різноманітності;

- формування у дітей соціальних, морально-етичних цінностей через художні образи літературних героїв;

- розвиток творчої літературної діяльності школярів;

- формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури учнів;

Забезпечення підручниками, наявність різножанрової і методичної літератури дозволяє шкільному бібліотекарю вести роботу з різними категоріями своїх користувачів: учителями, учнями, батьками. Тому тема формування бібліотечного фонду є однією з головних.

В цьому році надходження до бібліотеки склали 3313 (2811 у 2018) примірників, на загальну суму майже109 тис. 526 гривень. (89тис. у 2018)

Відбулась заміна підручників для учнів 1, 5, 10 класів та замовлено нові на 2, 11 класи . Роботаяк по замовленню підручників, так і по проведенню виховних заходів проводилась у тісній співпраці з вчителями.

Періодичні видання – невід’ємна складова у роботі вчителя. На газети і журнали витрачено майже 20 тис. гривень, що забезпечило можливість кожному вчителю користуватися фаховими газетами і журналами.

Проведено декілька благодійних акцій для різних вікових категорій учнів: «Багата бібліотека – міцні знання», «Підтримай свою шкільну бібліотеку!», «Старий папір для нових книжок», «Збережемо зелені легені Планети», «Моя улюблена книга шкільній бібліотеці»… та ін., які сприяли суттєвому поповненню бібліотечного фонду. У бібліотеці з’явилися дитячі енциклопедії, різноманітні добре ілюстровані дитячі книжки, журнали «Барвінок», «Пізнайко», «Куля», «Яблунька», «Колосок», які сприяють формуванню громадянської позиції учнів, вихованню екологічної культури.

Комплексні форми роботи такі як: Бібліотечна декада, Міжнародний місячник шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека – центр розвитку дитини», місячник «Книга – джерело знань» - поєднують різні заходи, які сприяють активізації дитячого читання, формуванню читацьких інтересів, розширенню світогляду і залученню учнівдочитання.Послугами бібліотеки скористувалось 630 учнів.Книговидача склала 3500 примірників.

Важливими форми наочної популяризації літератури є огляди, різноманітні книжкові виставки, екскурсії, віртуальні подорожі, які булиприсвячені актуальним подіям у житті країни та суспільства, до ювілейних дат українських письменників, поетів, видатних діячів науки, культури, мистецтва. («Моя країна - Україна»,«Нескорена й горда моя Україна», «Мій Кременчук – перлина світу», «Серце віддане дітям», «Літературний калейдоскоп», «Письменники – ювіляри 2019»та ін.

Фото 3

Проведено певну робота з учнями в опануванні навичок бібліотечно-бібліографічної грамотності, у вихованні орієнтируна довгострокове читання та спілкування з книгою. Для учнів початкової школи традиційно проведено бібліотечні уроки «Бібліотека – дім, де живуть книги», «Історія книги», «Цей мудрий світ – бібліотека», віртуальна подорож у «Країну книгодрукування».

Досвід роботи «Роль шкільної бібліотеки у формуванні здорової, компетентної особистості в умовах НУШ» презентувала бібліотекар школи Кисла З. О. на обласному семінарі об’єднаної громади у Шишаках.

Значнуроботу проведено бібліотекарем разом із учителем початкової школи Тищенко О. А. серед учнів з обмеженими можливостями у гуртку «Чарівна казка». Досить вдалим виявився їхнійказковийпроект «Осіння подорож жабок».


Поповнено розділ тематичної картотеки на допомогу діяльності клубу «Нехворійко».До кожного засідання та проведення заходів і вчителі, і учні були забезпечені необхідною інформацією та літературою.

За окремим планом було проведено Тиждень дитячої книги, під час проведення якого учні побували на вернісажі нових дитячих книжок, що були подаровані бібліотеці учнями протягом року. За спільним планом шкільної і дитячої бібліотеки учні 5-А взяли участь у костюмованій презентації книги Сашка Дерманького «Володар Макуци, або Пригоди вужа Ониська».

Завданняшкільної бібліотеки на наступний навчальний рік спрямовані на надання нового змісту інформаційно-бібліографічної освіти учнів в умовахроботи Нової Української Школи.

Контроль за наданням якісних освітніх послуг є постійним вектором діяльності закладу, глобальним завданням адміністрації. Практична спрямованість та систематичний контроль з боку адміністрації, гуманізм, вдале поєднання інноваційних і традиційних підходів керівництва сприяє професійному зростанню, удосконаленню викладацьких умінь та навичок педагогів.

Внутрішньошкільний контроль закладу відповідає таким вимогам, як плановість, систематичність, оперативність і об’єктивність.

В основу внутрішньошкільного контролю покладено педагогічний аналіз роботи вчителя і стан навчально-виховного процесу. Реалізувати заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід до управління навчально-виховним процесом можливо за умови правильної організації учительського й учнівського колективів на виконання поставлених завдань, постійного контролю за всіма напрямками діяльності школи. Такий підхід до управління навчально-виховного процесу сприяє організації єдності важливих управлінських функцій, таких як педагогічний аналіз, організація, координація і контроль. При цьому такі функції взаємно доповнюють і збагачують одна одну.

У школі забезпечено умови для глибокої і різноманітної реалізації навчальної функції контролю, існує можливість не лише спостерігати за тим, як працює учитель, або класний керівник, але й під час виконання ним конкретного завдання навчати його, допомагати вдосконалювати рівень навчальних досягнень учнів і педагогічної майстерності.

Основними завданнями, які забезпечують внутрішньошкільний контроль, є:

?періодична перевірка виконання вимог державних авторських програм із предмета, спецкурсу;

?систематичний контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, дотримання учителями науково обґрунтованих вимог до змісту, форм і методів навчально-виховної роботи;

?поетапний контроль за процесом засвоєння учнями знань, рівнем їхнього розвитку, володіння методами самостійного набуття знань;

?надання допомоги вчителям у навчально-виховній роботі та вдосконаленні педагогічної майстерності;

?вивчення досвіду вчителів;

?дотримання вимог Державного стандарту повної загальної середньої освіти.

На сучасному етапі адміністрація школи розподіляє цілі та завдання контролю за такими напрямками:

?дидактична діяльність вчителя;

?виховна діяльність вчителя;

?розвиток учня засобами предмета;

?рівень педагогічної майстерності вчителя;

?робота із шкільною документацією;

?виконання санітарно-гігієнічного режиму;

?організаційно-управлінська діяльність.

Але найбільш доцільним у школі є колективний контроль у межах методичного об’єднання, де взаємовплив педагогів є професійною необхідністю.

Не менш важливу роль у професійному зростанні вчителя відіграє моніторингове дослідження.

Запровадження педагогічного моніторингу дає змогу організувати процес збору, збереження, обробки інформації про педагогічну діяльність з подальшим її прогнозуванням. Моніторингові дослідження у школі здійснюються здебільшого за допомогою таких методів вивчення науково-методичного рівня педколективу та стану навчально-виховного процесу:

vспостереження і аналіз уроків, інших форм навчально-виховного процесу;

vанкетування вчителів і учнів;

vіндивідуальних бесід;

vаналізу документації (рішення педагогічних рад і методичних об’єднань,матеріали доповідей, ведення журналів тощо);

vвивчення результатів діяльності учнів (твори, контрольні роботи, завдання творчого характеру, предметні олімпіади, ЗНО, науково-дослідницькі роботи тощо);

vтворчих бесід, педагогічного консиліуму;

vтестування;

vсамо оцінювання.

За результатами контролю моніторингових досліджень приймаються управлінські рішення для регулювання діяльності учасників навчально-виховного процесу (накази, рішення виробничих нарад, ухвали педагогічної, методичної, учнівської рад, рішення загальних зборів.


Завдання на 2019-2020 н. р.:

1.Впроваджувати Держстандарт початкової загальної освіти, Держстандарт базової і повної загальної середньої освіти.

2. Активізувати участь учнів та вчителів у міжнародних і національних конкурсах, проектах, конференціях.

3. З метою реалізації якісної освіти використовувати інноваційні технології навчання у формуванні ключових компетентностей учнів в рамках концепції «Нової української школи».

4.Посилити роботу по виявленню обдарованих дітей та здійснювати індивідуальний підхід при роботі з ними

5.Продовжити вивчення та впровадження педагогічного досвіду учителів школи.

6.Удосконалювати навчально-методичну та матеріально-технічну базу шкільних кабінетів.

7.Постійно впроваджувати на уроках здоровязбережувальні технології в рамках Школи сприяння здоров’ю.

8. Продовжити роботу методичних об’єднань і творчих груп.

9. Активізувати роботу педколективу щодо шкільної цільової програми «Здорова дитина – майбутнє нашої країни».


Аналіз виховної роботи за 2018-2019 н. р.


У 2018-19 р.р. виховна робота у ЗОШ №12 спрямована на реалізацію Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти, впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Державної програми «Діти України», «Молодь України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Обласної концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020р.р., Концепції НУШ. Виховна робота у 2018-19н.р. здійснювалась за напрямами:

 • національно-патріотичне виховання
 • превентивне виховання
 • фізичне виховання і формування навичок здорового способу життя
 • екологічне виховання
 • художньо-естетичне виховання
 • розвиток знань, світогляду, навичок і культури засобами учнівського самоврядування
 • підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя
 • професійна орієнтація та допрофільна підготовка.

Пріоритетним напрямом виховної роботи школи є національно-патріотичне виховання. Воно реалізується через створення у кожному класі старшої школикозацьких роїв та участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»);

залученняучнів школи до волонтерської та благодійної діяльності; функціонування шкільного військово-історичного музею та створення у ньому експозиції«України гордість, слава та безсмертя» присвяченої кременчужанам, що загинули в зоніАТО;

проведення позаурочних виховних заходів, акцій, спрямованих на поглиблення знань з історії та культури нашого народу.

У вересні 2018 року ми підтримали ініціативу міської дитячої організації Армія Добра,Спілкиветеранів АТОта зібрали 400 кілограмів плодів гіркокаштану. Гроші, що були виручені за їх реалізацію фармацевтичній компанії, були передані на потреби наших солдат, що знаходяться на фронті. А ми подружилися з воїном АТО Артемом Скирдою, представником цієї ветеранської організації.

13 жовтня 2018 рокупарламент і адміністрація школи організували шкільний козацький фестиваль «Для козака понад усе честь слава і козацька справа». У кожному класі нашої школи створено козацький рій, з наступного навчального року ми плануємо їх перетворити у козацькі курені. Учні 2-4 класів змагаються у класах між собою, залучають до змагань своїх батьків, багато в організації таких веселих змагань допомагаємо їм ми, бо нам дуже по душі ця справа. Учні 5-11 класів змагаються на загальношкільному рівні. Завжди у журі фестивалю кращі козаки нашого загальношкільного рою, обов’язковопісля підведення підсумків відбувається нагородження роїв, а кращі козаки стають кандидатами у шкільний козацький рій.

У жовтні 2018 року шкільний парламент разом з педагогами школи закликалиучнів всіх класів школи зібрати корм та теплі покриття дляміськогопритулку для бездомних тварин. Ми і не сподівалися, що зберемо стільки речей, а головне, стільки їжі для бездомних котиків і собак. Відгукнулися сімї практично усіх учнів школи, наші вчителі, технічні працівники. 3 жовтня до школи приїхали представники притулку разом із своїми собачками, ото вже у нашої малечі було вражень і щастя. Вони з ними обнімалися, фотографувалися, навіть читали їм вірші. Ми завантажили цілий кузов їх автомобіля смаколиками і ковдрами для тварин.

Восени 2018 року всю Україну сколихнула трагічна новина - російські силовики узяли в полон 24 українських моряків. Серед них і колишній випускник нашої школи , а нині старший матрос Головаш Богдан.
На підтримку полоненого Богдана Головаша та його родини провели ряд заходів у школі. В усіх класах відбулися уроки мужності «Ви для нас – герої!», на яких школярі дізналися про напад російської ескадри на українські кораблі

та захоплення Богдана і інших моряків.
Учнями 5-11 класів проведено декілька благодійних концертів «Ми з тобою, Богдане», завдяки яким здійснено фінансову допомогуродині моряка

Богдана Головаша.
Ми переконані, що навіть на відстані нашим героям важливо, що про них пам’ятають і роблять усе можливе для їх визволення. Учні написали листи Богдану з побажаннями терпіння, сили волі та нескореності, намалювали малюнки на підтримку морального духу моряків. Патріотичною акцією «Кораблики нескорених» пройнялися майже усі учні школи, виготовивши паперові кораблики у національних кольорах з побажаннями якнайшвидшого поверненнянаБатьківщину.
У лютому відбулася зустріч з мамою Богдана Головаша Ярославою Вікторівною, під час якої учні висловили захоплення мужністю й витривалістю моряка-героя, а також подякували за патріотичне виховання сина, озвучили свої побажання для всіх полонених моряків, тим самим показавши власну підтримку, солідарність, переживання та почуття патріотизму. Кожна з проведених акцій спонукає нас відчути справжню любов і відповідальність за ближнього.

У квітні 2019наші учні долучилися до Всеукраїнської акції «Серце до серця», яка у цьому році проходила під гаслом «Дитяче серденько, живи!». У школі було проведено солодкий ярмарок і два благодійні концерти, зібрали рекордну суму 15584 грн. для закупівлі апарату для новонароджених дітей з вадами серця, крім того,взяли участь в усіх міських заходах у рамках акції.

Традиційно велику увагу приділяли превентивному вихованню, профілактиці правопорушень, протиправної поведінки учнів.У школі створено власну Концепцію правовиховної та правоосвітньої роботи, яка спрямована на засвоєння учнями, батьками та вчителями школи основ правової культури та правових знань, зменшення проявів правопорушень і злочинності, профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, забезпечення виконання національних, державних та регіональних програм щодо правового виховання учнівської молоді.Базовими принципами формування навичок правої культури, правосвідомості є: науковість, гуманізація, демократизація, практична спрямованість, розвиток національної самосвідомості, полікультурна спрямованість, динамічність змісту правової освіти, толерантність, інтеграція та системність, активна самоосвіта і саморозвиток учнів, особистісно орієнтоване навчання й виховання, активна громадянська позиція, оптимізація навчально-виховного процесу.

У 2018-19 н.р. працює Штаб профілактики правопорушень (накази: 03.09.2018№ 247 о/д «Прозатвердження складу штабу профілактики правопорушень», 03.09.2018№ 248 о/д«Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів школи», 03.09.2018№ 249 о/д «Про закріплення наставників за учнями, схильними до правопорушень»),відбулося 3 засідання, наявні протоколи.

Є 12 актів обстеження житлово-побутових умов учнів, схильних до правопорушень, дітей-сиріт та ПБП, дітей з неблагополучних сімей.

На 1-ому засіданні Штабу був присутній представник ювенальної превенції Малишевський О.В., на 2-ому представники шкільних офіцерів поліції Соколов Роман та Надія Шило. Велику увагу приділяємо роботі з протидії булінгу в учнівському середовищі, 25.02.2019 було проведено круглий стіл для педагогів школи «Роль учителя у виявленні та попередженні насильства в учнівському середовищі», на якому виступали представники шкільних офіцерів поліції Соколов Роман та Надія Шило. Проведено роз’яснювальну роботу з батьками на батьківських зборах у всіх класах щодо боулінгу в учнівському середовищі і сім’ї та серед учнів на годинах спілкування.Неодноразово проводили зустрічіучнів девіантної поведінки з Малишевським О.В.

Цікавим був Місячник пропаганди правових знань та профілактики правопорушень у листопаді-грудні 2018 року, у ході якого було проведено цікаві заходи до яких залучалися юристи, лікарі, представники ювенальної превенції і патрульної поліції міста.

Значну роботу проводив педагогічний колектив із соціального захисту учнів, особливо дітей пільгових категорій.У 2018-19 н.р. у школі навчається 1151 учень, з яких: 1 учень з сімей, що потребують особливої уваги, 3 учні, схильні до правопорушень,23 дітей-інвалідів, 15 дітей із малозабезпечених сімей, 7 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, 69 дітей з неповних сімей, 31 дитина-чорнобилець, 54 дитини з багатодітних сімей. Класні керівники класів, де навчаються діти вищезгаданих категорій обов’язково 2 рази на рік (за потреби частіше) відвідують сім’ї цих учнів, під особливим контролем тримають відвідування ними занять, сприяють залученню їх до гурткової роботи, занять у спортивних, танцювальних, музичних школах.Усі діти, що мають певний статус, забезпечені гарячим харчуванням, 6 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування перед початком навчального року були забезпечені шкільною формою. Учні, що добираються до школи громадським транспортом забезпечуються квитками на тролейбус або маршрутне таксі, залежно від відстані.

Завжди під контролем адміністрації і педагогів школи знаходиться продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11 класів. У 2018 році 9 клас школи закінчили 99 учнів, з них продовжили навчання у 10 класі ЗОШ №12 - 36 учнів ,інших школах міста- 9, ВУЗах I-IІ рівня акредитації – 26, ПТНЗ –26 , у вечірнійшколі №3- 1. З 11 класу було випущено 28 учнів, продовжують навчанняу ВУЗах III-IV рівня акредитації – 24, 3 за кордоном, 1 дитина інвалід не навчається за станом здоров’я.

Щорічно докладаємо зусиль для оздоровлення і відпочинку учнів. При школі щорічно працює літній табір відпочинку з денним перебуванням (начальник табору вчитель початкових класів Опанасенко О.В.). У 2018 році в ньому відпочило 106 дітей у тому числі 24 дитини відмінники навчання за 50% вартості путівки, 14 дітей пільгових категорій безкоштовно для батьків за рахунок коштів місцевого бюджету. При таборі працювала англійська мовна школа, були здійснені екскурсії на свічний завод, кондитерську фабрику,інші підприємства міста, культпоходи в палац культури «Нафтохімік», музей авіації і космонавтики, парки міста. Діти у таборі забезпечуються повноцінним вітамінізованим триразовим харчуванням.

Учнівське самоврядування школи посідає належне місце у системі виховної роботи школи. Ми намагаємося навчати наших учнів через органи самоврядування самостійності у прийнятті рішень, толерантності, вмінню налагоджувати комунікації з різними людьми, вчимо бути відповідальними не лише за себе, а й за колектив, або справу, яку тобі довірено, намагаємося засобами учнівського самоврядування сприяти становленню активної громадянської позиції в учнів. Уже понад 15 років у школі працює вищий орган самоврядування шкільний парламент, зараз його очолює учениця 10 класу Гончарова Ольга,та президент школи учень 11-А класу Гришин Руслан. На їх рахунку багато добрих справ це і акція «Святий Миколай дітям» керівником штабу була учениця 9-А класу Плеханова Анна, «Серце до серця» очолювала групу волонтерів Пшенко Катерина учениця 9-А класу, Свято до Дня вчителя провів 11 А клас (відповідала Івашенко Каріна), свято до Дня 8 Березняпровів 11-Б клас (відповідала Рожина Аліса), участь у міському фестивалі креативних ідей «Сяйво дитячих очей» і міській асамблеї Армії Добра відзначились 9-А, 9-Б,8-В класи. Слід відзначити також органи учнівського самоврядування 10 класу, який є активним учасником усіх шкільних справ. Учениця 11-Б класу Блохіна Марина влітку відвідала республіку Литва як переможниця художнього конкурсу до 100-річчя Державності Литви. Шкільна екологічна агітбригада зайняла ІІ місце у міському конкурсі екологічних бригад, шкільна агітбригада «Нове покоління» ІІ місце у міському етапі Всеукраїнського фестивалю «Молодь обирає здоров’я», Пшенко Катерина (9-А) ІІ місце у фотоконкурсі, Марина Блохіна (11-Б) ІІІ місце у конкурсі плакатів фестивалю «Молодь обирає здоров’я»,шкільний рій «Джура» ІІІ місце у міських змаганнях Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл (Джура)» ройовий учень 11-Б класу Шкіль Олександр. Багато призових місць на конкурсах декоративно-ужиткового мистецтва на рахунку членів гуртка «Берегиня» (керівник Лєщіна О.Г.) в учениць 8-А: Львової Ірини, Ямщикової Маргарити, 9-А: Нечетаєвої Олени, Воронової Наталії, 5-Б: Якимець Анни, 9-Б: Гарбузюк Валерії ,Лєщіної Катерини, Повелиці Жанни, 8-В:Кирсанової Софії , Крат Владислави, 6-А: Вовк Софії, Тищенко Вікторії.

Значну увагу приділяє педагогічний колектив занятості дітей у позаурочний час. 500 учнів школи відвідують музичні, художні, спортивні школи міста, творчі колективи палаців культури, приватних закладів художньо-естетичного напряму. У 2018-19 н.р. у школі працювали 24 дитячі об’єднання, з яких: 7 предметних гуртків, 3 спортивні секції, 5 клубів, 2 наукових товариства, Дружина юних пожежних, Дружина юних інспекторів руху, шкільна команда-рій «Сокіл -Джура», гурток технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва «Берегиня», хор, Школа юного лідера, історично-краєзнавчий та туристсько-краєзнавчий гуртки, соціально-реабілітаційний центр «Надія». Вихованці цих об’єднань стали переможцями і лауреатами різноманітних олімпіад,конкурсів і змагань.

Друкувати
2010-2019 © "СтроимWeb" - Розробка сайту